شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1402، صفحه 9-176 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه

رئیس انجمن اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه